Homepage Militaire luchthaven De Kooy

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het luchthavenbesluit.

Het luchthavenbesluit De Kooy regelt het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer. Het betreft tevens de invloed van de aanwezigheid van de luchthaven en van het vliegverkeer op de omgeving. Hiervoor is een milieueffectrapport opgesteld waarin de milieueffecten staan beschreven.

De totstandbrenging van het luchthavenbesluit De Kooy is onderdeel van een herziening van de luchtvaartwetgeving waarbij voor alle acht militaire luchthavens een luchthavenbesluit moet worden vastgesteld. Het luchthavenbesluit De Kooy treedt in de plaats van het tot nu toe geldende aanwijzingsbesluit militair luchtvaartterrein De Kooy uit 1961 en de vaststelling van de geluidszone van 1992.

Luchthavenbesluit

In het luchthavenbesluit De Kooy is het volgende vastgesteld:

  • In het besluit worden het luchthavengebied en het beperkingengebied op kaarten vastgelegd;

  • Het beperkingengebied bestaat uit de geluidszone, het obstakelbeheergebied en het vogelbeheergebied;

  • De geluidszone is kleiner dan de thans geldende en leidt tot minder geluidgehinderden;

  • De openstellingstijden worden vastgelegd voor zowel het militaire als het civiele luchtverkeer;

  • Het commercieel burgermedegebruik door Den Helder Airport wordt voortgezet via een medegebruikvergunning, waarbij een mogelijke doorgroei wordt voorzien tot 29.000 vliegtuigbewegingen;

  • Het medegebruik door recreatief burgerluchtverkeer en luchtverkeer uit oogpunt van algemeen maatschappelijk belang wordt geregeld.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het ministerie van Defensie.