Het project bevindt zich in fase 4. U kunt beroep instellen tegen het luchthavenbesluit De Kooy van 25 januari 2019 tot en met 7 maart 2019.

In het luchthavenbesluit De Kooy is het volgende vastgesteld:

 • het luchthavengebied en het beperkingengebied worden op kaarten vastgelegd;
 • het beperkingengebied bestaat uit de geluidszone, het obstakelbeheergebied en het vogelbeheergebied;
 • de geluidszone is kleiner dan de thans geldende en leidt tot minder geluidgehinderden;
 • de openstellingstijden worden vastgelegd voor zowel het militaire als het civiele luchtverkeer;
 • het commercieel burgermedegebruik door Den Helder Airport wordt voortgezet via een medegebruikvergunning, waarbij een mogelijke doorgroei wordt voorzien tot 29.000 vliegtuigbewegingen;
 • het medegebruik door recreatief burgerluchtverkeer en luchtverkeer uit oogpunt van algemeen maatschappelijk belang wordt geregeld.

Geen wijzigingen ontwerpluchthavenbesluit

Van 22 december 2017 tot en met 1 februari 2018 hebben het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. De ontvangen zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het ontwerpluchthavenbesluit.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Het beroepschrift moet in ieder geval bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het luchthavenbesluit De Kooy
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit luchthavenbesluit
 • De gronden van het beroep (motivering).

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • belanghebbende bij dit besluit bent;
 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-Luchthavenbesluit De Kooy in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden, of
 • redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Crisis- en herstelwet

Ingevolge de Crisis-en herstelwet kan een niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan geen beroep instellen tegen het luchthavenbesluit De Kooy.

Ook is op het luchthavenbesluit De Kooy afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

 • u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit.
 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
 • deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het luchthavenbesluit De Kooy
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit luchthavenbesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Voor particulieren: € 174,-
 • Voor rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van 25 januari 2019 tot en met 7 maart 2019 ter inzage op de volgende locaties:

Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatRijnstraat 8 (alleen op afspraak tel. 070 456 89 99)Den Haag
Ministerie van DefensieKalvermarkt 32 (alleen op afspraak tel. 06 1366 0463)Den Haag