Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep instellen tegen het luchthavenbesluit De Kooy

In het luchthavenbesluit De Kooy is het volgende vastgesteld:

  • het luchthavengebied en het beperkingengebied worden op kaarten vastgelegd;
  • het beperkingengebied bestaat uit de geluidszone, het obstakelbeheergebied en het vogelbeheergebied;
  • de geluidszone is kleiner dan de thans geldende en leidt tot minder geluidgehinderden;
  • de openstellingstijden worden vastgelegd voor zowel het militaire als het civiele luchtverkeer;
  • het commercieel burgermedegebruik door Den Helder Airport wordt voortgezet via een medegebruikvergunning, waarbij een mogelijke doorgroei wordt voorzien tot 29.000 vliegtuigbewegingen;
  • het medegebruik door recreatief burgerluchtverkeer en luchtverkeer uit oogpunt van algemeen maatschappelijk belang wordt geregeld.

Geen wijzigingen ontwerpluchthavenbesluit

Van 22 december 2017 tot en met 1 februari 2018 hebben het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. De ontvangen zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het ontwerpluchthavenbesluit.