Voornemen N33 Midden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapportage op te stellen voor de N33 Midden. Dit was mogelijk van 21 april tot en met 2 juni 2016.

In de verkenning wordt onderzocht welke aansluitingen op de andere wegen gehandhaafd kunnen blijven en hoe deze vormgegeven worden. Alle kruisingen worden ongelijkvloers. De maximumsnelheid over het gehele traject blijft 100 km per uur. Per wegvak wordt de keuze gemaakt tussen verbreding ten oosten of ten westen van de bestaande rijbaan.

In de op te stellen verkenning zijn nog een aantal keuzes te maken:

  • De wijze van verdubbeling (aan welke zijde de verdubbeling plaatsvindt);
  • Het aantal en de vormgeving van aansluitingen op het onderliggend wegennet;
  • De overgang van de aansluitende wegvakken op de N33;
  • De tracering tussen Siddeburen en de aansluiting op de N362.

Alternatieven

Voor het tracé tussen Siddeburen en de aansluiting op de N362 vormen drie alternatieven het uitgangspunt voor de verkenning (zie afbeelding).

De drie alternatieven in verdubbeling N33 tussen Siddeburen en Appingedam:

  • Alternatief A (rood): verdubbeling volgens bestaand tracé;
  • Alternatief B (groen): verdubbeling met beperkte aanpassing tracé;
  • Alternatief C (blauw): verdubbeling met grotere aanpassing tracé.

Ingediende zienswijzen

Van 21 april tot en met 2 juni 2016 zijn 41 zienswijzen ingediend op het voornemen om een project milieueffectrapport op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit van de N33 Midden. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 51 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Nota van antwoord

In de nota van antwoord reageert de minister van Infrastructuur en Waterstaat op de zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn geïnformeerd over de nota van antwoord.