Tracébesluit

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit van 16 januari tot en met dinsdag 26 februari 2019.

In het tracébesluit is het volgende vastgesteld:

 • De N35 krijgt tussen Nijverdal en Wierden twee rijbanen met elk twee rijstroken.
 • De maximumsnelheid wordt 100 km/h.
 • Er komen twee ongelijkvloerse aansluitingen: de aansluiting ’t Lochter bij de Burgemeester H. Boersingel (N347) en de aansluiting Wierden-West bij de Nijverdalsestraat/Haarkampsweg.
 • Op het kruispunt van de Burgemeester H. Boersingel met de noordelijke toe- en afrit komen verkeerslichten. De zuidelijke afrit sluit door middel van een vrije rechtsaffer op de Burgemeester H. Boersingel aan. Vanaf de Burgemeester H. Boersingel komt een vrije rechtsaffer naar de N35 richting Wierden.
 • De toe- en afritten van de aansluiting Wierden-West sluiten via een kluifrotonde – twee driekwart rotondes die met elkaar verbonden zijn ¬– aan op de Nijverdalsestraat en de Haarkampsweg.
 • Tussen de nieuwe aansluiting met ’t Lochter en de nieuwe aansluiting Wierden-West komt de N35 noordelijker te liggen, dichter bij de spoorlijn Zwolle - Almelo.
 • De N35 gaat de Baron van Sternbachlaan de Westerveenweg, Vossenbosweg en Stegeboersweg ongelijkvloers kruisen. De N35 gaat hierbij over de kruisende verbindingen heen. De oversteek bij de Dwarsweg wordt opgeheven.
 • Lokaal verkeer tussen de aansluitingen ’t Lochter en Wierden-West kan gebruik maken van de gedeeltelijk aangepaste parallelweg.
 • Er komt een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor tussen het Notterveld en het Wierdenseveld, in de buurt van de Schapendijk - Westerveenweg.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 heeft het ontwerptracébesluit/Milieueffectrapport N35 Nijverdal – Wierden ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Aanpassingen in de te treffen geluidmaatregelen; zo zijn bijvoorbeeld de locaties, lengtes en hoogtes van geluidschermen gewijzigd.
 • De doorrijhoogte van het nieuwe ecoduct Notterveld is ter hoogte van de spoorlijn Zwolle-Almelo verlaagd van 9,0 meter naar 6,75 meter.
 • In het tracébesluit is op een aantal locaties de beplanting aangevuld.
 • Aan beide uiteinden van de onderdoorgang Vossenbosweg is een verkeersregelinstallatie toegevoegd.

Een volledige beschrijving van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit is te vinden in deel III Toelichting, paragraaf 1.3.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

 • Per fax naar 070-365 1380 . Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden

 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Een beroep bevat in ieder geval:

 • Uw naam en adres
 • Plaats en datum van ondertekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerptracébesluit in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Plaats en datum van ondertekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Voor particulieren: € 174,-
 • Voor rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inloopspreekuren

Rijkswaterstaat organiseert twee inloopspreekuren waar u vragen kunt stellen over de wijzigingen tussen het ontwerptracébesluit en tracébesluit. Ook kunnen indieners van zienswijzen vragen stellen over de beantwoording hiervan in de nota van antwoord (bijlage bij het tracébesluit).

DatumDonderdag 24 januari 2019
Tijd18.00 uur tot 20.00 uur
LocatieHuis voor Cultuur en Bestuur, Nijverdal Daarlerveenzaal en Daarlerzaal
DatumWoensdag 30 januari 2019
Tijd18.00 uur tot 20.00 uur
LocatieGemeentehuis Wierden Zalen

U hoeft zich vooraf niet aan te melden

Inzage

De papieren documenten liggen van 15 januari tot en met 25 februari 2019 ter inzage op de volgende locaties:

Gemeente HellendoornWillem-Alexanderstraat 7Nijverdal
Gemeente WierdenLoket Bouwen en Wonen, Pouliestraat 3Wierden
Rijkswaterstaat Oost Nederland, district OostBrugginksweg 6Hengelo