U kunt geen zienswijze meer indienen over het concept-kabinetsbesluit tot aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dit was mogelijk van dinsdag 27 maart tot en met maandag 7 mei 2018. U kunt ook geen zienswijze meer indienen over het TNO-rapport over reductie van NO2. Dit was mogelijk van 6 juni tot en met 19 juni 2018.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma tussen het Rijk, gemeenten en provincies. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit werken Rijksoverheid en decentrale overheden samen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve van de volksgezondheid.

Het NSL ging op 1 augustus 2009 van kracht en had een looptijd van vijf jaar tot 1 augustus 2014. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in 2013 het NSL verlengd tot 1 januari 2017. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 juni 2014. Op 5 juni 2014 ging het Besluit verlenging NSL (pdf, 253 kB) van kracht.

Verlengingsbesluit 2016

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in 2016 het NSL voor de tweede keer verlengd, tot de inwerkingtreding de Omgevingswet. Het programmagebied en functioneren van het NSL veranderen niet. Alleen de einddatum (de periode waarop het NSL betrekking heeft) wordt verlengd. Dit zal naar verwachting niet voor 2019 zijn. Het Besluit tweede verlenging NSL (pdf, 182 kB) is op 7 december 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant, en ging per 1 januari 2017 van kracht.

Aanpassingsbesluit 2018

Het kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 is op 27 september 2018 vastgesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u bellen naar de directie Klimaat Lucht en Geluid via telefoonnummer 06 45 34 25 85.

Meer informatie over het project is te vinden op http://www.nsl-monitoring.nl/