Nationaal Water Programma 2022-2027

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is op 28 november 2019 afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een Nationaal Water Programma 2022-2027 en een PlanMER op te stellen.

Fase 1
Afgerond - Zienswijze indienen op het voornemen tot het opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en een PlanMER
Fase 2
Zienswijze indienen op het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijlagen en het PlanMER
Fase 3
Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijlagen

De huidige rijksplannen voor beleid en beheer van water

Nederland is een waterland. We leven met, naast en op het water. Onder de Waterwet worden twee nationale plannen opgesteld. Voor beleid is dat het Nationaal Waterplan en voor beheer is dat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Het Nationaal Waterplan geeft het kader voor het waterbeleid van het Rijk voor een periode van zes jaar. Het plan geeft daarnaast uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en de overstromingsrisico’s. In het Nationaal Waterplan legt het Rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast. In het beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren staan de condities en maatregelen voor het beheer van de realisatie van deze strategische doelen. Daarnaast geeft Rijkswaterstaat in dit plan aan hoe het invulling geeft aan het beheer en onderhoud en het combineren van de verschillende gebruiksfuncties van het water. De plannen worden iedere zes jaar herzien.

De twee plannen komen samen

Voor de komende periode wordt één allesomvattend programma ontwikkeld, het Nationaal Water Programma 2022-2027, waarin de rijksplannen op watergebied samenkomen. Hiermee bereidt het Rijk zich voor op de komst van de Omgevingswet.

Planning

Wanneer
Wat
Begin 2020Reactie op de zienswijzen
Najaar 2020Kabinet stemt in met het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en PlanMER
Winter 2020Zienswijzen indienen over het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en PlanMER (termijn: zes maanden)
Zomer/Najaar 2021Reactie op de zienswijzen
Winter 2021Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het Nationaal Water Programma 2022-2027 kunt u terecht op https://www.helpdeskwater.nl/nwp

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een email sturen naar PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl