Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een Nationaal Water Programma 2022-2027 en een milieueffectrapport op te stellen. Dit was mogelijk van 1 november tot en met donderdag 28 november 2019.

Voornemen tot het opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027

Onder de Waterwet moet de rijksoverheid een nationaal beleidsplan en beheerplan maken voor het waterbeleid en -beheer in Nederland. Iedere zes jaar worden deze plannen herzien. In het voornemen kondigen de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan dit voor de periode 2022-2027 te doen.

Voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Er wordt een milieueffectrapport inclusief passende beoordeling opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming over het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het milieueffectrapport is een rapport dat de gevolgen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 voor onze leefomgeving en het milieu beschrijft. Ter voorbereiding van het milieueffectrapport wordt nu in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) in het milieueffectrapport onderzocht zullen worden en met welke diepgang (detailniveau).

Participatieplan

Het vormgeven van het Nationaal Water Programma 2022-2027 kunnen en doen de ministeries niet alleen. Zij werken samen met verschillende overheden en andere betrokken organisaties. Er zijn naast de terinzagelegging van de voornemens nog andere momenten waarop burgers en partijen bij het waterbeleid en beheer betrokken zullen worden.

Reactienota beschikbaar

Van vrijdag 1 november tot en met donderdag 28 november 2019 zijn 19 zienswijzen en reacties ingediend op het voornemen om een Nationaal Water Programma 2022-2027 en een milieueffectrapport op te stellen en op het voorgenomen participatieproces. In de reactienota reageren de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierop. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd.

Wat gebeurt er daarna?

De ministeries hebben een reactienota opgesteld naar aanleiding van de zienswijzen en reacties. De indieners van zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk op het Nationaal Water Programma 2022-2027.