Inzage ontwerp-NOVI en PlanMER

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in stap 2. U kunt de ontwerp-NOVI en het PlanMER hier inzien. Het is nu nog niet mogelijk om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-NOVI en het planMER. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-NOVI en het PlanMER van 20 augustus tot en met 30 september 2019.

De NOVI richt zich op die ontwikkelingen waarin meerdere nationale belangen bij elkaar komen, en keuzes moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen. Het streven is combinaties te maken en win-win situatie te creëren. Soms zijn echter scherpe keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiervoor gebruiken we drie afwegingsprincipes:

  • Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies
  • Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal
  • Afwentelen wordt voorkomen

De NOVI bevat ook een opmaat naar een uitvoeringsagenda. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt welke inzet Rijk en regio nu al plegen en welke (gezamenlijke) acties de NOVI daaraan toevoegt. Uitwerking van de uitvoeringsagenda vindt in de tweede helft van 2019 plaats richting de definitieve NOVI.

Om de samenwerking met de medeoverheden te bekrachtigen wordt op basis van de vastgestelde NOVI toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.

PlanMER

Ter ondersteuning van de visievorming en de besluitvorming over de NOVI is de procedure van de milieueffectrapportage (de m.e.r.) doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen in de planvoorbereiding. In het PlanMER zijn de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt.

Vanuit dit inzicht bevat het PlanMER ook aanbevelingen voor te maken samenwerkingsafspraken met medeoverheden en nadere uitwerkingen in omgevingsagenda’s, programma’s en andere vervolgbesluiten, en voor monitoring en evaluatie.

Daarnaast is voor de ontwerp-NOVI een zogenaamde passende beoordeling uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijke consequenties voor de instandhoudingsdoelen van de strikt beschermde Natura2000-gebieden getoetst.

Het PlanMER - met daarin ook de resultaten van de passende beoordeling - is als bijlage bij de ontwerp-NOVI opgenomen.