Ontwerp

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in stap 2. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-NOVI en het PlanMER van 20 augustus tot en met 30 september 2019.

De NOVI richt zich op die ontwikkelingen waarin meerdere nationale belangen bij elkaar komen, en keuzes moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen. Het streven is combinaties te maken en win-win situatie te creëren. Soms zijn echter scherpe keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. De NOVI hanteert drie afwegingsprincipes:

  • Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies
  • Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal
  • Afwentelen wordt voorkomen

De NOVI bevat ook een opmaat naar een uitvoeringsagenda. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt welke inzet Rijk en regio nu al plegen en welke (gezamenlijke) acties de NOVI daaraan toevoegt. Uitwerking van de uitvoeringsagenda vindt in de tweede helft van 2019 plaats richting de definitieve NOVI.

Om de samenwerking met de medeoverheden te bekrachtigen wordt op basis van de vastgestelde NOVI toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.

PlanMER

Ter ondersteuning van de visievorming en de besluitvorming over de NOVI is de procedure van de milieueffectrapportage (de m.e.r.) doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen in de planvoorbereiding. In het PlanMER zijn de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt.

Vanuit dit inzicht bevat het PlanMER ook aanbevelingen voor te maken samenwerkingsafspraken met medeoverheden en nadere uitwerkingen in omgevingsagenda’s, programma’s en andere vervolgbesluiten, en voor monitoring en evaluatie.

Daarnaast is voor de ontwerp-NOVI een zogenaamde passende beoordeling uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijke consequenties voor de instandhoudingsdoelen van de strikt beschermde Natura2000-gebieden getoetst.

Het PlanMER - met daarin ook de resultaten van de passende beoordeling - is als bijlage bij de ontwerp-NOVI opgenomen.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties organiseert 12 informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over de ontwerp-NOVI en het PlanMER. Alle informatiebijeenkomsten vinden plaats van 19:00 tot 21:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om 19:30 zal er een korte presentatie zijn over de Nationale Omgevingsvisie.

Een volledig overzicht van de informatiebijeenkomsten vindt u hier. (link opent in nieuw venster)

Inzage

De papieren documenten van de ontwerp-NOVI en het PlanMER liggen van 20 augustus tot en met 30 september 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1Assen
Gouvernement Limburg
Limburglaan 10Maastricht
Provinciehuis Gelderland
Markt 11,Arnhem
Provinciehuis Friesland,
Tweebaksmarkt 52,Leeuwarden
Provinciehuis Groningen,
Martinikerkhof 12,Groningen
Provinciehuis Overijssel,
Luttenbergstraat 2,Zwolle
Provinciehuis Flevoland,
Visarenddreef 1,Lelystad
Provinciehuis Zuid-Holland,
Zuid-Hollandplein 1Den Haag
Provinciehuis Noord-Holland,
Dreef 3,Haarlem
Provinciehuis Utrecht,
Archimedeslaan 6,Utrecht
Provinciehuis Noord-Brabant,
Brabantlaan 1,'s-Hertogenbosch,
Provinciehuis Zeeland,
Abdij 6Middelburg
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninklijkrelatiesTurfmarkt 147Den Haag

Wat gebeurt er daarna?

Na sluiting van de zienswijzenprocedure analyseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De antwoorden op de ingediende zienswijzen worden gebundeld in een Nota van Antwoord. Deze verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020. De Nota van Antwoord kunt u samen met de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI) inzien. Indieners van een zienswijze krijgen hier automatisch bericht van.