Ontwerp Nationale omgevingsvisie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De zienswijzenprocedure van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerp-NOVI en het milieueffectrapport.

De NOVI richt zich op die ontwikkelingen waarin meerdere nationale belangen bij elkaar komen, en keuzes moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen. Het streven is combinaties te maken en win-win situatie te creëren. Soms zijn echter scherpe keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. De NOVI hanteert drie afwegingsprincipes:

  • Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;
  • Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal;
  • Afwentelen wordt voorkomen.

De NOVI bevat ook een opmaat naar een uitvoeringsagenda. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt welke inzet Rijk en regio nu al plegen en welke (gezamenlijke) acties de NOVI daaraan toevoegt. Uitwerking van de uitvoeringsagenda vindt in de tweede helft van 2019 plaats richting de definitieve NOVI. Om de samenwerking met de mede-overheden te bekrachtigen wordt op basis van de vastgestelde NOVI toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.

PlanMER

Ter ondersteuning van de visievorming en de besluitvorming over de NOVI is de procedure van de milieueffectrapportage doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen in de planvoorbereiding. In het milieueffectrapport zijn de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt. Vanuit dit inzicht bevat het milieueffectrapport ook aanbevelingen voor te maken samenwerkingsafspraken met mede-overheden en nadere uitwerkingen in omgevingsagenda’s, programma’s en andere vervolgbesluiten, en voor monitoring en evaluatie. Daarnaast is voor de ontwerp-NOVI een zogenaamde passende beoordeling uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijke consequenties voor de instandhoudingsdoelen van de strikt beschermde Natura2000-gebieden getoetst. Het milieueffectrapport - met daarin ook de resultaten van de passende beoordeling - is als bijlage bij de ontwerp-NOVI opgenomen.