Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in stap 2. U kunt de ontwerp-NOVI en het PlanMER hier inzien. Het is nu nog niet mogelijk om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-NOVI en het PlanMER. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-NOVI en het PlanMER van 20 augustus tot en met 30 september 2019.

Een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Dat willen we de komende decennia bereiken. Dat is een grote uitdaging, want allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op onze leefomgeving. Dit geeft kansen maar ook risico’s. Vanuit het besef dat ruimte, zowel boven- als ondergronds, een schaars goed is willen we zorgvuldig keuzes maken. Veranderende en groeiende steden, de overgang naar een duurzame, circulaire economie, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering is slechts een greep uit de vraagstukken die voor ons liggen. Het combineren van al die opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers.

In de NOVI geeft het Rijk een kader, richting en ruimte en maakt keuzes waar dat kan. De NOVI bevat tegelijkertijd ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Dit is omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt en keuzes in veel gevallen ook inhoudelijk het beste regionaal kunnen worden gemaakt. Met deze NOVI zetten we een proces in gang waarmee we keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen maken. Waarmee we samen bouwen aan een mooier Nederland.

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties organiseert 12 informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over de ontwerp-NOVI en PlanMER. Alle informatiebijeenkomsten vinden plaats van 19:00 tot 21:00 uur.

Een volledig overzicht van de informatiebijeenkomsten vindt u hier. (link opent in nieuw venster)

Nota van antwoord op de ingediende zienwijzen

Van vrijdag 20 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 heeft iedereen een zienswijze kunnen geven op het voornemen voor het opstellen van de NOVI en op de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage. Er zijn 16 zienswijzen ingediend. De nota van antwoord is klaar en de indieners van een zienswijze worden hierover geïnformeerd.

Ontwerp-NOVI en het Milieueffectrapport (PlanMER)

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op 21 nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit zijn belangen die het lokale, regionale en provinciale niveau overstijgen en waarvoor het Rijk eindverantwoordelijk is. De in de fase van het voornemen geformuleerde NOVI thema`s zijn verfijnd tot opgaven voor de nationale belangen die samenkomen in vier prioriteiten:

  • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  • Duurzaam economisch groeipotentieel
  • Sterke en gezonde steden en regio’s
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Planning

WanneerWat
20 augustus tot en met 30 september 2019
Zienswijze indienen op de ontwerp-NOVI en het PlanMER. Adviesaanvraag over het PlanMER bij de Commissie voor de milieueffectrapportage.
Begin 2020
Definitieve vaststelling van de eerste Nationale Omgevingsvisie

Meer informatie

Voor meer informatie over de NOVI en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op de websites www.ontwerpnovi.nl, www.denationaleomgevingsvisie.nl en https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten-rijk/omgevingsvisie/ (links openen in nieuw venster)

Heeft u na het inzien van de documenten of het bezoeken van de websites nog vragen over de NOVI dan kunt u een e-mail sturen naar postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl.

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.