Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De definitieve Nationale Omgevingsvisie is vastgesteld. Er is geen beroep mogelijk op de definitieve Nationale Omgevingsvisie.

Definitieve Nationale Omgevingsvisie

De NOVI biedt een langetermijnperspectief op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Alles met zorg voor een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving.

Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting op de vier prioriteiten en helpt het keuzes maken waar dat moet. Want niet alles kan overal. Deze visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke instellingen en burgers. We geven opgave- en gebiedsgericht uitvoering aan de NOVI als één overheid samen met de samenleving.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen kunt u een e-mail sturen naar postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op www.denationaleomgevingsvisie.nl en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/nationale-omgevingsvisie.