Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerppeilbesluit en het milieueffectrapport.

Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer kunnen vasthouden zodat ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft en stelt daarom een nieuw peilbesluit op voor het IJsselmeergebied. Dit houdt onder andere in dat:

  • in de zomer het vaste peil in het IJsselmeer en Markermeer wordt vervangen door een peil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het meerpeil mag fluctueren;
  • met de invoering van de bandbreedte het mogelijk wordt om een natuurlijker peilverloop (voorjaar hoog, nazomer laag) na te bootsen;
  • het gemiddelde winterpeil (1 oktober tot 1 maart) niet verandert.

Met een nieuw peilbesluit kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de meteorologische omstandigheden en de vraag naar zoetwater. Het nieuwe peilbesluit zal het huidige peilbesluit uit 1992 vervangen.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.