Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied. Beroepen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied konden van 19 juni tot en met 30 juli 2018 worden ingesteld.

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Om dit mogelijk te maken werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw peilbesluit. Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

Peilbesluit vastgesteld

Om de zoetwatervoorziening te kunnen garanderen en om goed te kunnen inspelen op klimaatverandering, heeft de minister in 2015 gekozen voor het invoeren van een flexibel peilbeheer (Deltabeslissing 2015). Het nieuwe peilbesluit IJsselmeergebied regelt dit flexibele peilbeheer voor het Markermeer en IJsselmeer. Het vaste zomerpeil wordt vervangen door een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Wanneer een periode van droogte aanbreekt, kan een buffervoorraad de regio voorzien van voldoende zoet water.

Rijkswaterstaat heeft een nieuw peilbesluit opgesteld dat het huidige peilbesluit uit 1992 vervangt.

U vindt het vastgestelde peilbesluit bij de documenten van fase 3.

Planning

De planning, zoals die voor de totstandkoming van het peilbesluit IJsselmeergebied is doorlopen:

9 september – 7 oktober 2015Notitie Reikwijdte en detailniveau ter inzage
11 april 2017Milieu Effect Rapport (MER)
23 juni 2017Rapportage passende beoordeling
2 oktober 2017Besluit NBwet vergunning
3 oktober – 13 november 2017Ontwerp-peilbesluit ter inzage
14 juni 2018Definitief peilbesluit vastgesteld
18 juni – 30 juli 2018Peilbesluit en nota van antwoord ter inzage (6 weken beroepsperiode)
Eerste helft 2019Na behandeling van de beroepen is het besluit onherroepelijk

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze en het beroep.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.