Notitie reikwijdte en detailniveau

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de notitie reikwijdte en detailniveau.

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Om dit mogelijk te maken werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw peilbesluit. Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

Zoetwaterbuffer

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer kunnen vasthouden zodat ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. Door de spuisluizen in de Afsluitdijk minder vaak open te zetten, stroomt er minder water naar de Waddenzee. De waterstanden stijgen en er ontstaat een buffervoorraad zoet water. Hiermee kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de weersomstandigheden en de vraag naar zoet water.

Nieuw peilbesluit

Om dit mogelijk te maken bereidt Rijkswaterstaat een nieuw peilbesluit voor dat het huidige peilbesluit uit 1992 vervangt. We houden hierbij rekening met de belangen in het gebied en huidige en toekomstige ontwikkelingen. Om het peilbesluit goed te onderbouwen doen we vooraf onderzoek naar de effecten ervan (milieueffectrapportage). Voorafgaand aan dit onderzoek bepalen we hoe uitgebreid en diepgaand het onderzoek moet zijn. Dit is vastgelegd in een notitie reikwijdte en detailniveau. Deze notitie en de reacties hierop vormen de basis voor het milieueffectrapport.

Vervolg

De notitie reikwijdte en detailniveau vormt tezamen met de zienswijzen de basis voor het onderzoek naar milieueffecten van het nieuwe peilbesluit. Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen beoordeeld. In een nota van antwoord staat of en op welke wijze Rijkswaterstaat de zienswijzen in het milieueffectrapport verwerkt.