Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpprojectplan Dijkversterking IJmuiden vrijdag 17 mei tot en met donderdag 27 juni 2019.

De dijken van het sluizencomplex

Het sluizencomplex van IJmuiden is getoetst. Uit deze toets is gebleken dat de dijkvakken, versterkt moeten worden om ook in de toekomst bescherming te kunnen bieden aan hoogwater. Onderzoek heeft aangetoond dat de bekleding (stenen op het talud) niet aan de veiligheidseisen voldoet. Ook de hoogte van twee dijkvakken is onvoldoende gelet op de toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven. Daarom is Rijkswaterstaat, als beheerder van de dijken op het sluizencomplex, het project dijkversterking IJmuiden gestart.

Om de dijken van het sluizencomplex veiliger te maken wordt de steenbekleding vervangen en twee dijken opgehoogd. Rijkswaterstaat heeft bij de ontwerpoplossing rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken en waarden die aanwezig zijn op de sluiseilanden. Het huidige “groene” karakter van de dijken op de sluiseilanden blijft daarbij ook in de nieuwe situatie behouden. Daar waar mogelijk wordt de recreatieve functie versterkt.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

Inzage

De papieren documenten liggen van vrijdag 17 mei tot en met donderdag 27 juni 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
RijkswaterstaatDe Wetstraat 1, 1975 DMIJmuiden
Provincie Noord-HollandKleine Houtweg 18, 2012 CH (Noord-Hollands archief)
Haarlem

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming. In de nota van beantwoording wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Vervolgens wordt het projectplan Waterwet definitief gemaakt.

Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland zullen dan in één besluit het projectplan water goedkeuren en een besluit nemen over de m.e.r.-beoordeling. Dit besluit van de provincie zal gepubliceerd worden en ter inzage gelegd worden. Tegen dit besluit van de provincie (de goedkeuring van het Projectplan water met als bijlage o.a. de m.e.r.-beoordeling) kan binnen zes weken na ter inzage legging beroep worden ingediend bij de Raad van State.