Oostvaardersoevers

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de startbeslissing en de opzet participatie voor het project Oostvaardersoevers. U had van 6 december 2019 tot en met 16 januari 2020 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over de startbeslissing en de opzet participatie Oostvaardersoevers

Zienswijze indienen over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport voor Oostvaardersoevers

Zienswijze indienen over het ontwerp voorkeursbeslissing Oostvaardersoevers

Zienswijze indienen over het ontwerp projectbesluit Oostvaardersoevers

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden zijn op dit moment van elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk. Dit heeft een aantal gevolgen:

  • De overgang tussen het diepe Markermeer en de veel ondiepere, moerasachtige Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is erg plotseling.
  • Uitwisseling van water met daarin voedingsstoffen is niet mogelijk.
  • Vissen kunnen moeilijk van het ene naar het andere gebied trekken.

Doelen van het project Oostvaardersoevers

  • Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen onderling verbinden tot een ecosysteem dat toekomstbestendig is. Het ecosysteem is toekomstbestendig wanneer het vitaal, gevarieerd en robuust genoeg is om ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en toenemende recreatie op te vangen.
  • De maatregelen zodanig vormgeven dat ze elkaar versterken en dit tot een aansprekend resultaat leidt, zoals een aantrekkelijk, leefbaar en veilig merengebied. Innovatieve waterbouw kan dit aansprekende resultaat realiseren.

Samenwerkende partijen en bevoegd gezag

Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat zijn gestart met het initiatief om de natuur in het hiervoor genoemde gebied een dergelijke impuls te geven. Zij werken samen met gemeente Almere, gemeente Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap aan het project Oostvaardersoevers. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn het bevoegd gezag en beslissen over (de uitvoering van) het project.

Startbeslissing

Bij het uitwerken van het project wordt de zogenoemde MIRT-systematiek gehanteerd (de aanpak uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De essentie hiervan is dat er gezamenlijk en via transparante keuzes naar een uitvoerbaar project wordt toegewerkt.

De minister van IenW heeft na afstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in november 2019 als eerste stap een startbeslissing genomen. Dit houdt in dat het project Oostvaardersoevers de zogenoemde verkenningsfase ingaat. In de verkenningsfase wordt het project verder onderzocht en uitgewerkt. Meer informatie over de startbeslissing vindt u op de aparte projectpagina startbeslissing.

Planning

WanneerWat
Tweede kwartaal 2020
Nota van antwoord op de zienswijzen over de startbeslissing en opzet participatie
Tweede kwartaal 2020Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport voor Oostvaardersoevers
Medio 2020Zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport voor Oostvaardersoevers
In de loop van 2020Nota van antwoord op de zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport voor Oostvaardersoevers
Naar verwachting 2021Ontwerp voorkeursbeslissing

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over deze procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op www.oostvaardersoevers.nl.