Startbeslissing

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de startbeslissing en de opzet participatie voor het project Oostvaardersoevers. U had van vrijdag 6 december 2019 tot en met 16 januari 2020 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Startbeslissing Oostvaardersoevers

De startbeslissing laat zien waarom het project nuttig en noodzakelijk is en wat er nodig is om binnen ongeveer één à twee jaar zover te zijn dat de ministers van IenW en LNV de zogenoemde voorkeursbeslissing kunnen nemen. Dit is een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossing, de juridische route voor het vervolgtraject en de financieringswijze. Bij een positief besluit wordt in de fase erna de beste oplossing verder uitgewerkt.

Vrijwillige milieueffectrapportage

Er is besloten tijdens de verkenningsfase vrijwillig een milieueffectrapportage uit te voeren. Dit brengt in kaart welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan meewegen wanneer de voorkeursbeslissing wordt genomen. De milieueffectrapportage start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt aangegeven welke effecten op het milieu we gaan onderzoeken en hoe gedetailleerd.