Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport.

Op basis van de (ontwerp) notitie reikwijdte en detailniveau en de daarop ontvangen zienswijzen heeft een nadere uitwerking van de varianten voor spooruitbreiding plaatsgevonden. In juni 2014 is het voorkeursalternatief door de staatssecretaris van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Dit betreft variant ‘V2 Hoog’ voor de Zuidwestboog Meteren en variant ‘V3’ voor de spooruitbreidingen tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Voor Vught is daarna nog een nieuwe variant voor de verdiepte ligging (‘V3 Oost Verkort’) onderzocht. Uiteindelijk is op 17 december 2015 de voorkeur voor variant ‘V3’ bestuurlijk herbevestigd.

De rapporten over de variantenafweging zijn als bijlagen bij het milieueffectrapport gevoegd. In het milieueffectrapport zijn de resultaten van de stappen die hebben geleid tot het voorkeursalternatief verwerkt. Het voorkeursalternatief is in het milieueffectrapport verder uitgewerkt en op (milieu)effecten beoordeeld. Het ontwerptracébesluit beschrijft de aanpassingen aan het spoor van het voorkeursalternatief en geeft aan welke maatregelen worden genomen om de gevolgen voor de omgeving te verminderen.

Wat gebeurt er daarna?

Zodra de terinzagelegging van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport is afgelopen, neemt het ministerie alle zienswijzen in behandeling. In een nota van antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot wijziging van het ontwerptracébesluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd.

De nota van antwoord wordt samen met het tracébesluit gepubliceerd, naar verwachting in 2019. Alleen indieners van een zienswijze op het ontwerptracébesluit kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve tracébesluit.