Voornemen / NRD

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een Programma Integraal Riviermanagement (IRM) op te stellen met bijbehorend milieueffectrapport. Dit was mogelijk van donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

De uitvoering van het Programma IRM kan invloed hebben op het milieu en de leefomgeving in het Maas- en Rijngebied. Daarom wordt een m.e.r.-procedure doorlopen en een milieueffectrapport opgesteld, zodat mogelijke significante effecten op het milieu en de leefomgeving volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming. Dit wordt onderzocht en aan de hand van de onderzoeksresultaten stellen we een milieueffectrapport op. Ter voorbereiding op dit rapport staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) onderzocht worden en met welke diepgang (detailniveau). In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat ook een uitgebreide toelichting op het beoogde Programma IRM.

Doelen van het programma Integraal Riviermanagement

Met het Programma IRM willen Rijk en regio een integrale visie op het rivierengebied vastleggen. Daarin komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Door de maatregelen voor verschillende opgaven te combineren, zoeken we naar synergie op het niveau van het riviersysteem. Daarnaast ontwikkelen we de komende jaren nieuw beleid voor het behoud van de afvoercapaciteit en voor het bereiken en behouden van de gewenste bodemligging van de rivier. Dit is nodig om de rivierfuncties duurzaam in stand te houden.

Startschot participatietraject

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) onderzocht worden en met welke diepgang (detailniveau). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is samen met de kennisgeving van het voornemen om een Programma Integraal Riviermanagement te ontwikkelen de eerste stap in de procedure voor het milieueffectrapport, waarin de onderzoeksresultaten staan weergegeven. Tevens vormt de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau het startschot van het participatietraject. Om tot een evenwichtig Programma IRM te kunnen komen, hebben we de inbreng van gebiedsdeskundigen nodig, waaronder regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers. In een zienswijze kunt u daarom ook laten weten hoe u betrokken wilt worden bij de totstandkoming van het Programma IRM.

Wat gebeurt er daarna?

Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie m.e.r.) wordt advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig gelezen en beoordeeld. De zienswijzen en het advies van de Cie m.e.r. worden meegenomen bij de opstelling van het milieueffectrapport en de verdere ontwikkeling van het Programma IRM. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Documenten

Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina. Meer informatie die betrekking heeft op het Programma IRM, zoals een animatie, factsheet en infographic, vindt u op www.deltacommissaris.nl/irm