Beroep

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt beroep instellen tegen het projectplan waterwet selectieve onttrekking van vrijdag 8 november tot en met 19 december.

Het project selectieve onttrekking bevindt zich in de fase waarbij u een beroep kunt indienen op het projectplan waterwet selectieve onttrekking. In het projectplan waterwet selectieve onttrekking is op grond van artikel 5.4 van de Waterwet het besluit opgenomen tot realisatie van de selectieve onttrekking.

Het projectplan bevat een beschrijving van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Wat gebeurt er daarna?

Na de beroepsfase gaat het project selectieve onttrekking de realisatiefase in.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
 • Per fax naar 070-365 1380 . Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster)

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het projectplan waterwet selectieve onttrekking.
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het projectplan
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpprojectplan waterwet en/of de m.e.r.-beoordeling ‘Selectieve Onttrekking’ in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden);
 • Zo mogelijk een kopie van het besluit;
 • Een ondertekening (handtekening)
 • De gronden van het beroep (motivering)

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 174,-
 2. Voor rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Op het projectplan waterwet selectieve onttrekking is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat het beroepschrift gericht is tegen: ‘projectplan waterwet selectieve onttrekking’. Informatie over de precieze eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, vindt u op www.raadvanstate.nl.

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/ (link opent in nieuw venster).

Inzage

InstantieLocatiePlaats
Rijkswaterstaat Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem. Haarlem
Gemeente Velsen Gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden. IJmuiden
Omgevingsdienst IJmondStationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk.Beverwijk