Selectieve onttrekking

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt van vrijdag 8 november tot en met 19 december 2019 in beroep gaan tegen het projectplan waterwet selectieve onttrekking.

De selectieve onttrekking is een maatregel die de toename van zout water in het Noordzeekanaal als gevolg van de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden moet terugdringen. Een toename van zout water in het Noordzeekanaal kan schadelijke effecten hebben op natuur, landbouw en de toepassing van het water als koel- en/of proceswater.

De selectieve onttrekking is een vast (doorvaarbaar) kunstwerk dat komt te liggen in het Binnenspuikanaal ten noorden van de zeesluizen. De werking van de selectieve onttrekking is gebaseerd op het feit dat zout water naar de bodem zakt. Middels een opening onder in het kunstwerk wordt het zout water via het Binnensluiskanaal naar het gemaal afgevoerd en blijft het zoete water achter in het Noordzeekanaal.

Besluit

Het project selectieve onttrekking bevindt zich in de fase waarbij u een beroep kunt indienen op het projectplan waterwet selectieve onttrekking. In het projectplan waterwet selectieve onttrekking is op grond van artikel 5.4 van de Waterwet het besluit opgenomen tot realisatie van de selectieve onttrekking.

Het projectplan bevat een beschrijving van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Wat gebeurt er daarna?

Na de beroepsfase gaat het project selectieve onttrekking de realisatiefase in.

Planning

WanneerWat
Voorzien in 2020 - 2022Realisatie van de selectieve onttrekking

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het projectplan waterwet en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/selectieve-onttrekking

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.