Homepage Spooruitbreiding Nijmegen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen. Dit was mogelijk van 11 januari tot en met 21 februari 2019.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen een milieueffectrapport op te stellen

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom de capaciteit van het spoor vergroten, zodat er meer reizigerstreinen kunnen rijden op de drukste trajecten in de brede Randstad. Hiervoor heeft het ministerie het landelijk programma hoogfrequent spoorvervoer (PHS) opgezet. Het PHS zorgt op drukke trajecten voor voldoende ruimte voor reizigers (met elke tien minuten een trein) en goederenvervoer. Een van die trajecten is de lijn Schiphol-Utrecht-Nijmegen. Om een betrouwbare dienstregeling te kunnen rijden op deze lijn zijn ook aanpassingen nodig in Nijmegen.

Voornemen

Tussen 11 januari en 21 februari 2019 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van PHS Nijmegen ter inzage. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (startdocument milieueffectrapportage-procedure) is bedoeld om betrokkenen te informeren en te raadplegen over de voorgestelde opzet en aanpak van het milieueffectrapport. Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek, welke aandachtspunten heeft u bij het opstellen van het milieueffectrapport, et cetera. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven welke directe en indirecte milieueffecten kunnen optreden als gevolg van de ruimtelijke maatregelen. Deze worden uitgewerkt in het milieueffectrapport. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of het sneller laten rijden van treinen een effect heeft op de omgeving zoals geluid en trillingen. Ook wordt onderzocht of en zo ja welke maatregelen moeten worden genomen om ongewenste effecten op het milieu en de omgeving te voorkomen of te verminderen. Voor de ruimtelijke aanpassingen wordt voor PHS Nijmegen een tracébesluit opgesteld. Het milieueffectrapport dient ter onderbouwing van het tracébesluit.

Planning

WanneerWat
2019/2020Uitwerken ruimtelijke varianten + milieueffectrapport
Voorjaar 2021Ontwerptracébesluit/milieueffectrapport ter inzage
Voorjaar 2022Vaststellen tracébesluit
Najaar 2022Start uitvoering
2026PHS Nijmegen gereed

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 7767245.

Meer informatie over het project is te vinden op https://www.prorail.nl/projecten/nijmegen.