Van donderdag 4 juni tot en met woensdag 15 juli 2020 kunt u beroep instellen tegen het besluit tot wijziging van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (traject Hoofddorp-Diemen) uit 2010. Het wijzigingsbesluit is gelijk aan het ontwerpbesluit.

Vastgesteld besluit

  • Het geluidsscherm van 1 tot 1,5 meter hoog tussen het spoor en de A4 bij Badhoevedorp wordt niet gebouwd.
  • Het niet bouwen van een geluidsscherm is een afwijking van het tracébesluit in 2010.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:
• Schriftelijk door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
• Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per post nazenden.
• Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers).


Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

In uw beroepschrift neemt u in ieder geval op:
• Uw naam en adres;
• Dagtekening (datum van het beroepschrift);
• Vermelding dat het gaat om het besluit tot wijziging van het tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (traject Hoofddorp-Diemen) uit 2010;
• Vermelding dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is;
• De gronden van het beroep (motivering);
• Een ondertekening (handtekening);
• Kopie van het besluit.
Meer informatie over hoe u beroep kunt instellen, is te vinden op de website van de Raad van State.

U kunt beroep instellen als u:
• Een zienswijze heeft ingediend tegen het wijzigingsbesluit uit 2019 in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
• Of aan u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet dit verzoek richten tot de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:
• Uw naam en adres;
• Dagtekening;
• Vermelding dat het gaat om het besluit tot wijziging van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (traject Hoofddorp-Diemen) uit 2010;
• Waarom een voorlopige voorziening nodig is (motivering);
• Een ondertekening (handtekening);
• Kopie van het besluit;
• Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.
1. Voor particulieren: € 178,-
2. Voor rechtspersonen: € 354,-
Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Crisis- en herstelwet

Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inzage

De papieren documenten liggen van woensdag 3 juni tot en met woensdag 15 juli 2020 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8Den Haag
Gemeente Amsterdam, Stadsloket Nieuw-West
Osdorpplein 1000Amsterdam
Gemeente Haarlemmermeer, Ondernemersplein
Raadhuisplein 1
Hoofddorp

LET OP: in verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat niet alle inzagelocaties open zijn. Ook kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.