U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een plan van aanpak voor het milieueffectrapport dat eind 2015 wordt opgesteld voor de structuurvisie ondergrond. De notitie beschrijft het volgende de milieueffecten die in het milieueffectrapport worden onderzocht. De zienswijzen op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden benut als advies op de gekozen aanpak.

Structuurvisie ondergrond

De ondergrond wordt in toenemende mate gebruikt voor verschillende activiteiten. Zo vinden er in onze ondergrond verschillende activiteiten plaats, zoals winning van grondwater en delfstoffen, natuurontwikkeling en archeologie. Afstemming tussen ondergrondse activiteiten en een koppeling met de bovengrond is noodzakelijk en biedt kansen om de bodem optimaal te benutten. In de Structuurvisie Ondergrond worden uitspraken gedaan over:

  • De drinkwaterwinning uit grondwater;
  • Mijnbouwactiviteiten bijvoorbeeld winning van olie en gas;
  • De opslag in de diepe ondergrond zoals C02 en gas;

Dit zijn de activiteiten van nationaal ruimtelijk belang. In de structuurvisie ondergrond wordt opgenomen waar activiteiten, onder welke voorwaarden, worden toegestaan en waar niet.

Programma bodem en ondergrond

De structuurvisie ondergrond is een onderdeel van het rijksbrede programma bodem en ondergrond. Met het programma bodem en ondergrond willen het rijk en de decentrale overheden functies en belangen in de ondergrond beter kunnen afwegen en daarbij zo nodig ruimtelijk sturen. Het doel hiervan is een duurzaam en efficiƫnt gebruik van de grond onder onze voeten waarbij benutten en beschermen in evenwicht zijn.

Vervolg

De ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport liggen naar verwachting in het voorjaar van 2016 ter inzage. Het is dan mogelijk om hier een zienswijze op in te dienen.