U kunt geen zienswijze indienen over de Ontwerpstructuurvisie Ondergrond.

Informatie ontwerp structuurvisie

De diepe ondergrond is steeds meer in gebruik. Het gaat bijvoorbeeld om grondwaterwinning, olie- en gaswinning en de winning van aardwarmte. Deze activiteiten zijn niet overal mogelijk en wenselijk. De structuurvisie ondergrond brengt de mogelijkheden voor activiteiten in de diepe ondergrond in kaart. Hiervan ligt nu het ontwerp ter inzage. In de Ontwerpstructuurvisie Ondergrond staan de afwegingen van de Rijksoverheid tussen de nationale belangen van de drinkwatervoorziening en de energievoorziening en hoe daarbij rekening wordt gehouden met andere belangen. Ook staat er in waar bedrijven vergunningen kunnen aanvragen voor activiteiten in de ondergrond en waar niet. Daarnaast geeft de structuurvisie overwegingen mee bij locatiespecifieke afwegingen. Als een bedrijf een vergunning aanvraagt in een gebied waar dat volgens de structuurvisie mogelijk is, wordt nog steeds een locatiespecifieke afweging gemaakt via het bestaande proces van vergunningverlening. De aanduiding in de structuurvisie betekent niet dat de vergunning zonder meer wordt verleend.

Vaststellen

De ministers betrekken de binnengekomen zienswijzen bij de definitieve structuurvisie ondergrond. De definitieve structuurvisie zal naar verwachting in de loop van 2017 gereed zijn. Hierbij wordt een reactienota gevoegd, waarin is uiteengezet op welke wijze rekening is gehouden met alle ingediende zienswijzen.