Een burgerpanel is één van de manieren waarop de overheid het publiek betrekt bij de totstandkoming van de Structuurvisie Ondergrond. Het panel komt op meerdere momenten in het besluitvormingsproces bijeen.

Doel van het burgerpanel:

  • Een beeld krijgen van de mening en belangen van burgers over de structuurvisie.
  • Kwaliteit van de structuurvisie ondergrond toetsen.
  • Kwaliteit van de structuurvisie ondergrond verbeteren.
  • Onderzoeken of er begrip is voor de structuurvisie.
  • Bijdragen aan een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de structuurvisie.

Deelnemers burgerpanel

Deelname aan het burgerpanel was op uitnodiging. Het streven van de overheid was bij de samenstelling om het burgerpanel een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. De uiteindelijke deelnemers nemen om uiteenlopende redenen deel aan het panel. Bijvoorbeeld omdat ze aan het welzijn van hun kinderen of kleinkinderen denken of omdat ze vlakbij een plek wonen waar een ondergrondse activiteit plaatsvindt. De mensen zijn maatschappelijk betrokken en snel in staat om, zonder veel voorkennis, relevante zaken te benoemen en goede vragen te stellen.