De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018.

De rijksoverheid wil zorgen dat de ondergrond voor de lange termijn duurzaam, veilig en efficiƫnt gebruikt wordt waarbij benutten en beschermen in balans zijn. Het doel van de structuurvisie is om te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor drinkwaterwinning en voldoende ruimte blijft voor toekomstige mijnbouwactiviteiten. Dit laatste is van belang voor de overgang naar een duurzame energievoorziening en het halen van klimaatdoelen. In de structuurvisie wordt benadrukt dat de belangenafweging en besluitvorming bij toekomstige concrete initiatieven plaatsvindt in goede samenwerking met alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Daarbij is aandacht voor veiligheid en belangen van de burgers.

Deze structuurvisie heeft als doel dat:

  • In de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor de drinkwatervoorziening;
  • Voldoende ruimte wordt geboden voor toekomstige mijnbouwactiviteiten, mede gericht op de transitie naar een duurzame energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelen;
  • De hiervoor noodzakelijke belangenafweging en besluitvorming plaatsvindt in goede samenwerking tussen alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met oog voor de veiligheid en belangen van de burgers.

Lees meer over de bodem en ondergrond in Nederland

Participatie

Bij het opstellen van deze structuurvisie zijn alle belanghebbende partijen vanaf het begin betrokken: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, burgers en kennisinstellingen. Dit is gebeurd via:

Structuurvisie Ondergrond vastgesteld en naar de Tweede Kamer

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018 en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Reactieantwoord

Tegelijkertijd met de Structuurvisie Ondergrond is een reactienota toegestuurd aan de Tweede Kamer. In deze nota zijn alle zienswijzen thematische geordend en voorzien van een reactie van het kabinet. Daarbij is tevens aangegeven tot welke wijzigingen in de structuurvisie de zienswijzen hebben geleid. De reactienota is ook toegestuurd aan alle insprekers.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar postbus.structuurvisieondergrond@minienm.nl of bellen naar 06 11 73 28 66.