De Structuurvisie Ondergrond is vastgesteld op 8 juni 2018.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018 en naar de Tweede Kamer gestuurd. In totaal zijn 169 zienswijzen binnengekomen op de Ontwerpstructuurvisie Ondergrond. Naar aanleiding van deze zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is een aantal wijzigingen aangebracht. Bovendien hebben vijf Kamermoties en het regeerakkoord van het kabinet Rutte III geleid tot aanscherping van een aantal beleidsuitspraken. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn:

  • Het doel en de reikwijdte van de structuurvisie zijn verduidelijkt, waarbij wordt benadrukt dat bij vervolgbesluitvorming over nieuwe concrete activiteiten in de ondergrond aanvullende milieu-informatie nodig is.
  • Bij besluitvorming over activiteiten in de diepe ondergrond is het veiligheidsbelang versterkt en is extra benadrukt dat de omgeving hier vroegtijdig bij wordt betrokken.
  • Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord is een ambitieuzer beleid op het gebied van klimaat en energie verwoord.
  • Gebruik van aardgas zal zoveel en zo snel mogelijk worden vervangen door duurzame alternatieven. In deze kabinetsperiode zullen geen opsporingsvergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden op land. Gaswinning uit bestaande kleine gasvelden is nog enige tijd nodig. De voorwaarde hierbij is dat dit veilig en milieuverantwoord plaatsvindt.
  • De potenties voor geothermie worden zoveel mogelijk benut. Extra eisen in de Mijnbouwwet en -regelgeving zullen leiden tot verbetering van de technische uitvoering van projecten.
  • De opslag van CO2 in de ondergrond is noodzakelijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar opslag op zee. In deze kabinetsperiode zal geen opslag op land plaatsvinden. De mogelijkheden daarvoor worden wel onderzocht.
  • De opsporing en winning van schaliegas wordt in heel Nederland uitgesloten, ook na deze kabinetsperiode.
  • In de structuurvisie is een verwijzing opgenomen naar het per 1 januari 2017 in de Mijnbouwwet vastgelegde verbod op het oprichten van nieuwe mijnbouwwerken op de Waddeneilanden.