U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen Structuurvisie Ondergrond. Dit was mogelijk van 16 maart tot en met 12 april 2012.

Doelstelling

Het doel van de structuurvisie:

  • Een ruimtelijk afwegingskader opstellen zodat vergunningverlening voor bijvoorbeeld aardwarmtewinning en gasopslag beter onderbouwd plaatsvindt.
  • Meer duidelijkheid creëren voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de ondergrond.

Met de structuurvisie ondergrond wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen. De structuurvisie helpt om de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt in te richten. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht.

Publicatie zienswijzen

De samenvatting van de ingediende zienswijzen op het voornemen vindt u op de pagina documenten, evenals de reactienota. In de reactienota staat de reactie van het ministerie Infrastructuur en Milieu op alle binnengekomen zienswijzen op het voornemen. Namen, adressen en handtekeningen van natuurlijke personen (particulieren) zijn verwijderd. De inhoud van de zienswijzen is uiteraard niet aangepast.

Vaststellen ontwerp-Structuurvisie ondergrond

Mede op basis van de ingediende zienswijzen wordt een ontwerp-structuurvisie ondergrond vastgesteld, naar verwachting in het voorjaar van 2015. Tegen die tijd is het mogelijk een zienswijze in te dienen op de ontwerp-structuurvisie ondergrond.