Wieringerhoek

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de startbeslissing en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het project Wieringerhoek of reageren op de opzet participatie. Dit was mogelijk van dinsdag 31 maart tot en met maandag 11 mei 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over de startbeslissing, NRD en opzet participatie

Zienswijze indienen over de ontwerpvoorkeursbeslissing Wieringerhoek

Zienswijze indienen over het ontwerpprojectbesluit Wieringerhoek

Beroep instellen tegen het projectbesluit

Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om het IJsselmeer toekomstbestendig te maken. Het IJsselmeer is een door mensen gemaakt watersysteem. Het bracht bescherming tegen hoogwater en een strategische voorraad zoetwater voor landbouw, natuur en drinkwaterbereiding. Daarbij gaat hoogwaardige natuur samen met een krachtige economie.
Het ecosysteem van het IJsselmeergebied is uniek, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar en staat het ernstig onder druk. Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van essentiële leefgebieden van voldoende kwaliteit en omvang en het ontbreken van voldoende verbindingen tussen de leefgebieden. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen en vogels die van groot belang zijn voor een goed functionerend ecosysteem hun levenscyclus niet voltooien. Het ecosysteem kan de extra belasting door klimaatverandering en nieuwe ontwikkelingen in het gebruik niet veerkrachtig opvangen, omdat het al kwetsbaar is.

Het doel van het project Wieringerhoek

Het hoofddoel van het project Wieringerhoek is het deltakarakter van de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee versterken door ‘natuurlijke overgangen’ te maken: van nat naar droog en van zout naar zoet. Het ecologische hoofddoel heeft twee subdoelen:

  1. Het verbeteren van de connectiviteit voor vis;
  2. Het creëren van diverse leefgebieden voor vissen en vogels.

Wieringerhoek kent daarnaast een belangrijk nevendoel:, namelijk een bijdrage leveren aan de bescherming van de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer door problemen met zoutindringing te verminderen. Dit is belangrijk voor drinkwater en voor land- en tuinbouw.

Betrokken partijen

Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen in het gebied. Door gezamenlijk naar alle opgaven te kijken, zoals naar de vergroting van leefbaarheid, kan dit een realistisch en gedragen plan voor de inrichting van dit gebied opleveren. Zo werkt Rijkswaterstaat samen met de drie gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, het Provinciaal Drinkwaterbedrijf Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland. Ieder vanuit zijn eigen belang en verantwoordelijkheden. Ook hebben de verschillende partijen een eigen verantwoordelijkheid voor projecten die samen met Wieringerhoek een meerwaarde in dit gebied creëren. Daarnaast zijn ook maatschappelijke partijen, natuurorganisaties, belangenverenigingen en inwoners betrokken. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn het bevoegd gezag en beslissen over (de uitvoering van) het project.

Startbeslissing en voornemen

De publicatie van de startbeslissing Wieringerhoek is de start voor de MIRT Verkenning, die ongeveer twee jaar gaat duren en aangeeft waarom het project nuttig en noodzakelijk is. Tijdens deze verkenning wordt een milieueffectrapport opgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de onderzoeksaanpak van het milieueffectrapport. Zowel de vier te onderzoeken alternatieven als de beoordelingscriteria worden toegelicht. De opzet participatie beschrijft hoe iedereen wordt betrokken.

Planning

WanneerWat
In 2020
Opstellen milieueffectrapport voor Wieringerhoek
Eind 2020
Vaststellen ontwerpvoorkeursbeslissing
Begin 2021
Zienswijze indienen over ontwerpvoorkeursbeslissing en milieueffectrapport
Eind 2021
Vaststellen ontwerpprojectbesluit
Begin 2022
Zienswijze indienen over ontwerpprojectbesluit
Najaar 2022
Vaststellen projectbesluit
Eind 2022
Beroep instellen tegen projectbesluit

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over Wieringerhoek kunt u een e-mail sturen naar wieringerhoek@rws.nl.

Meer informatie over Wieringerhoek is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/wieringerhoek.