IC: Wijziging Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie wijziging regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) verplicht. Hiermee worden gegevens voor een individuele toetsing gelijk getrokken met de gegevens voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierdoor worden mogelijke knelpunten eerder onderkend.

Doel van de regeling

Het belangrijkste doel van de wijziging is dat wordt tegengegaan dat pas uit de jaarlijkse monitoring in het kader van het NSL nieuwe knelpunten (overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof) naar voren komen. Hiermee worden mogelijke knelpunten eerder onderkend en wordt het bevoegd gezag niet pas bij de monitoring in het kader van het NSL met nieuwe overschrijdingen geconfronteerd.

Doelgroepen die worden geraakt

Burgers, bedrijven en bestuursorganen worden geraakt door het aanvullingsbesluit.

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet heeft tot doel Rijksregels voor bodem toe te voegen aan de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit bodem bevatten de volgende milieubelastende activiteiten:

  • graven in de bodem;
  • opslaan van grond en baggerspecie;
  • bodemsanering;
  • toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • toepassen van mijnsteen; het aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen.

Deze regels krijgen een plek in het Besluit activiteiten leefomgeving. Tevens worden er instructieregels gesteld over het bouwen op verontreinigde grond en voor het toepassen van grond en baggerspecie. De instructieregels worden toegevoegd aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarnaast worden het Omgevingsbesluit aangevuld en een aantal andere besluiten gewijzigd (invoeringsbepalingen).

Reageren

Wilt u meer informatie over de regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/regeling_beoordeling_luchtkwaliteit_2007 (let op: link opent in nieuw venster).