Privacyverklaring

Als u een zienswijze indient over een ontwerp van een plan of besluit dan verwerkt de minister van Infrastructuur en Waterstaat uw persoonsgegevens. Dient u, als gemachtigde, een zienswijze in namens iemand anders, dan worden ook zijn of haar persoonsgegevens verwerkt. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zienswijze en verwerkt daarvoor de volgende gegevens:

 • Uw adres: uw postcode, woonplaats, straat en huisnummer;
 • Uw voorletters en achternaam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw leeftijdsklasse (facultatief).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens), tenzij u deze gegevens zelf in de inhoud van uw zienswijze aan het ministerie verstrekt.

Wie is de functionaris gegevensbescherming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Heeft u een vraag aan de functionaris gegevensbescherming? Dan kunt u de functionaris gegevensbescherming bereiken via fg@minienw.nl.

Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de wettelijke taak van de minister bij de voorbereiding van besluiten, het verzamelen van de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Dit gebeurt via de wettelijke uniforme openbare voorbereidingsprocedure, de zogenoemde zienswijzenprocedure, waarbij u een zienswijze over een voornemen of het ontwerp van het te nemen besluit naar voren kan brengen. Mede op basis van de zienswijzen neemt de minister vervolgens een besluit.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • De belangenafweging;
 • Het verzamelen van relevante feiten;
 • Communicatie met u over het plan of besluit waarover u een zienswijze heeft ingediend.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en of –systemen). Wel zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat computerprogramma’s in ter ondersteuning van de analyse van binnengekomen zienswijzen.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taak. Het kan daarbij gaan om decentrale overheden die (mede) bevoegd gezag zijn bij het in voorbereiding zijnde besluit.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De minister van Infrastructuur en Waterstaat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert de Selectielijst van Infrastructuur en Waterstaat waarin staat welke informatie door het ministerie wordt bewaard of vernietigd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bewaart uw zienswijze en daarmee uw persoonsgegevens 20 jaar. De selectielijst is vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant (3 april 2017, nr. 18128) en ook te vinden via het Nationaal Archief.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen genomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert hierbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is een normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid en richt zich, met name, op de aspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruik van cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Een cookie kan worden gebruikt om een website beter in te richten door het gedrag van de bezoekers te analyseren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiermee deze website optimaliseren. Wilt u niet dat cookies worden opgeslagen, dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Heb ik toegang tot mijn persoonsgegevens?

Als u uw zienswijze digitaal indient, dan krijgt u in de ontvangstbevestiging een link waarmee u tijdens de termijn voor het indienen van zienswijze uw zienswijze kan wijzigen en aanvullen. Als u uw zienswijze schriftelijk of mondeling heeft ingediend of als de termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken, dan kunt u altijd het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vragen om uw persoonsgegeven in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar avg@minienw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt ook gebruik maken van de ‘KopieID’ app om een veilige kopie te maken van uw ID-bewijs. Op de website van Rijksoverheid kunt u hier meer informatie over vinden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren. Bij complexe vraagstukken hanteert IenW een doorlooptijd van maximaal drie maanden vanaf het moment dat uw verzoek bij ons binnenkomt. Mocht dit van toepassing zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Welke rechten heb ik?

U heeft na het indienen van een zienswijze de volgende rechten:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dit houdt in dat u het recht heeft in te zien welke persoonsgegevens het ministerie van u verwerkt, dit zijn de persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld bij uw zienswijze.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen. Indien de persoonsgegevens volgens u, gelet op de verwerkingsdoeleinden, onjuist zijn, kunt u het ministerie hierop wijzen.
 • U heeft het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat het ministerie op uw verzoek, de door u verstrekte, persoonsgegevens inclusief uw zienswijze moet verwijderen.
 • U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het ministerie kunt vragen om een eenvoudig overzicht van uw persoonsgegevens, zodat u dit overzicht gemakkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ministerie.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Heeft u een vraag specifiek over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereiken via 070-4569607 of via info@platformparticipatie.nl.

Vragen over privacy in het algemeen kunt u stellen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via avg@minienw.nl.

Waar kan ik een klacht indienen?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele aanpassingen in het gebruik van persoonsgegevens worden opgenomen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is laatst herzien op 31 oktober 2023.

Cookie-instellingen