Platform Participatie

Bescherming van persoonsgegevens

Op deze pagina leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het indienen van een zienswijze. Ook krijgt u op deze pagina tips over hoe u uw privacy kunt beschermen bij reactie op een plan of besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW vraagt om uw persoonsgegevens wanneer u een zienswijze indient om bijvoorbeeld met u in contact te blijven over het plan of besluit waarover u een zienswijze heeft ingediend. Het beschermen van uw persoonsgegevens vindt IenW belangrijk. U heeft er recht op dat IenW veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens en welke verschillende persoonsgegevens zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten persoonsgegevens, voorbeelden hiervan zijn:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Telefoonnummer.

Gevoelige gegevens zoals afkomst, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Soms gebruiken participanten bijzondere persoonsgegevens om hun belang en argumenten in hun zienswijze extra te benadrukken. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over persoonsgegevens.

Belangrijk

√ Check of je alle persoonsgegevens in de daarvoor bestemde velden hebt staan.

√ Check of je geen persoonsgegevens in de zienswijze en de titel van de zienswijze hebt toegevoegd.

√ Maak een bewuste keuze over het wel of niet delen van (bijzondere) persoonsgegevens in de inhoud van uw zienswijze.

√ Zienswijzen zijn openbaar en anderen kunnen deze opvragen.

IenW verstrekt uw persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taak. Indien dit van toepassing is, legt IenW afspraken vast in een zogenoemde verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgt IenW dat uw privacy dezelfde mate van bescherming krijgt als bij IenW zelf.

Ja, u heeft toegang tot uw persoonsgegevens op drie verschillende manieren:

 1. Ik heb een digitale zienswijze ingediend.

  Via de door u ontvangen mail met de ontvangstbevestiging kunt u tijdens de zienswijzentermijn van het project toegang krijgen om gegevens in te zien. Na afloop van de zienswijzentermijn kunt u een verzoek indienen, zie punt 3.
 2. Ik heb een schriftelijke/mondelinge zienswijze ingediend.

  In dit geval kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, zie punt 3.
 3. Ik wil een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een bezwaar indienen op de verwerking van mijn persoonsgegevens.

  U kunt een verzoek indienen via avg@minienw.nl.

Om er zeker van te zijn dat u het verzoek tot inzage heeft gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen.

IenW reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek. Bij complexe vraagstukken hanteert IenW een doorlooptijd van maximaal drie maanden vanaf het moment dat uw verzoek bij ons binnenkomt. Mocht dit van toepassing zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Indien u een zienswijze namens iemand anders indient, handelt u op dezelfde wijze als hiervoor beschreven. Controleer bij het indienen van een zienswijze of u (bijzondere) persoonsgegevens van of informatie herleidbaar tot andere personen uit de inhoud en de titel(s) van de zienswijze hebt gehaald.

Als u een zienswijze digitaal indient, vul dan alleen uw persoonsgegevens in bij de daarvoor bestemde contactvelden. Deze velden kunnen bij de verwerking van zienswijzen gemakkelijk gescheiden worden van uw zienswijze. Op deze manier kan IenW uw privacy beschermen. Controleer of u alle (bijzondere) persoonsgegevens of informatie herleidbaar tot u uit de inhoud van uw zienswijze hebt gehaald. Let ook op de titels van bijlagen. Als u een zienswijze indient per post, neem dan alleen persoonsgegevens op aan de boven- en onderkant van uw zienswijze. Uw zienswijze kan dan eenvoudig geanonimiseerd worden. IenW wijzigt niets aan de inhoud van uw zienswijze.

IenW bewaart uw zienswijze en daarmee uw persoonsgegevens twintig jaar. Deze termijn is gebaseerd op de Archiefwet.

De minister van IenW heeft uw persoonsgegevens nodig om uw ingebrachte belang te kunnen wegen bij de besluitvorming van een plan of project. Ook gebruikt IenW uw persoonsgegevens om u te informeren over het (vervolg van het) participatieproces en de stand van zaken van het plan of besluit waarover u een zienswijze heeft ingediend. Zo krijgt u bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging, maar ook een reactie op uw zienswijze. Ten slotte kunt u bij sommige besluiten alleen in beroep gaan als u kunt aantonen dat u een zienswijze hebt ingediend. Voor al deze zaken zijn persoonsgegevens nodig.

Als u een zienswijze indient, worden de bijbehorende persoonsgegevens verwerkt. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zijn niet openbaar, maar de inhoud van uw zienswijze wél. Dit betekent dat anderen ingediende zienswijzen bij IenW kunnen opvragen en bekijken. Als u niet wilt dat uw zienswijze herleidbaar is tot u of dat anderen kennis kunnen nemen van uw (bijzondere) persoonsgegevens, dan luidt het advies om geen (bijzondere) persoonsgegevens of tot u (herleidbare) informatie in de inhoud of titel van uw zienswijze op te nemen. Indien u dat toch doet, dan gaan wij ervan uit, in verband met de openbaarheid van de zienswijzen, dat u geen bezwaar hebt tegen inzage van deze gegevens door anderen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • De belangenafweging;
 • Het verzamelen van relevante feiten;
 • Communicatie met u over het plan of besluit waarover u een zienswijze heeft ingediend.
 • IenW gebruikt uw zienswijze ook om toekomstige plannen en besluiten van het ministerie te verbeteren.

Indien u (bijzondere) persoonsgegevens in uw zienswijze opneemt, dan loopt u het risico dat anderen daarvan kennis nemen wanneer zij een verzoek indienen om de ingediende zienswijzen te mogen inzien. IenW is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven (uitzonderingen daargelaten). Hierdoor heeft u geen controle over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Na het indienen van een zienswijze heeft u de volgende rechten:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dit houdt in dat u het recht heeft in te zien welke persoonsgegevens het ministerie van u verwerkt. Dit zijn de persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld bij uw zienswijze.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen. Indien de persoonsgegevens volgens u, gelet op de verwerkingsdoeleinden, onjuist zijn, kunt u het ministerie hierop wijzen.
 • U heeft het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat IenW op uw verzoek de door u verstrekte persoonsgegevens inclusief zienswijze moet verwijderen.
 • U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het ministerie kunt vragen om een eenvoudig overzicht van uw persoonsgegevens, zodat u dit overzicht gemakkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IenW.
Cookie-instellingen