[U] 16 oktober-26 november 2020: voornemen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.

Bekijk documenten

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. De A15 Papendrecht-Gorinchem kent nu al problemen met doorstroming van het verkeer. De verwachting is dat de fileproblemen op dit deel van de A15 in de toekomst verder toenemen. Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht-Gorinchem ook relatief veel ongevallen. Daarom wordt een zogenoemde MIRT-verkenning uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 juni 2018 de Startbeslissing voor de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem getekend om mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 te onderzoeken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste fase van de MIRT-verkenning heeft een aantal alternatieven opgeleverd. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan de alternatieven en de manier waarop de effecten, op thema’s als leefomgeving, bodem en landschap, worden onderzocht in het milieueffectrapport (het planMER). De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van smart mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Aan de hand van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt een milieueffectrapport opgesteld met daarin de gevolgen van deze alternatieven op de verschillende milieuaspecten. Het milieueffectrapport wordt in een latere fase samen met de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegd. Met het doorlopen van de milieueffectrapportprocedure worden de milieueffecten betrokken in de afweging voor het bepalen van het voorkeursalternatief.

Ingediende zienswijzen en ontvangen reacties

Van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 zijn 10 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 7 zienswijzen afkomstig van particulieren en 3 zienswijzen afkomstig van bedrijven en organisaties.

Naast de zienswijzen zijn vanuit de bestuurlijke advisering door betrokken overheden 7 bestuurlijke reacties ingediend. Daarnaast heeft de Commissie voor de m.e.r. een advies uitgebracht over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport.

In de nota van antwoord reageert de minister van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen, de bestuurlijke reacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r.. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. De nota van antwoord vindt u hier.

Cookie-instellingen