[U] 6 maart-16 april 2024: zienswijzen indienen over Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van woensdag 6 maart tot en met dinsdag 16 april 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over Notitie Reikwijdte en Detailniveau, onderdeel van de MIRT-verkenning N35 Wijthmen – Nijverdal.

Bekijk documenten

Projectgebied

Het projectgebied is de N35 vanaf de Koelmansstraat tot aan het kruispunt met de Grotestraat in Nijverdal. Dit traject is ongeveer 24 kilometer lang. Deze verkenning naar mogelijke oplossingen gaat over alle kruispunten en aansluitingen. Er is 1 uitzondering. De kruising N35/N348 ‘knooppunt Raalte’. Kijk op de website van de provincie Overijssel voor meer informatie over dit project.

Overzichtskaart van het plangebied en studiegebied omgevingseffecten

Alternatieven en mogelijke varianten

We gaan de volgende alternatieven onderzoeken:

1. Het nul-alternatief: wat als de weg hetzelfde blijft?

Bij dit alternatief bekijken we wat er gebeurt als we helemaal geen nieuwe infrastructurele maatregelen nemen. De situatie blijft dus ongewijzigd: het blijft een gebiedsontsluitingsweg met gelijkvloerse kruisingen, erfaansluitingen en verkeerslichten. Op het overgrote deel van de N35 blijf je 80 km/u rijden en in Mariënheem blijft de maximumsnelheid 50 km/u.

2. Het nul-plus-alternatief: wat als we alleen de huidige weg verbeteren?

In dit alternatief kijken we wat er gebeurt als we de huidige weg verbeteren zonder de capaciteit te wijzigen. Dat betekent dat we verbeteringen aanbrengen zonder het wegtype te veranderen. Deze blijft een gebiedsontsluitingsweg.

In dit alternatief onderzoeken we hoe we:

  • De verkeersdoorstroming op kruispunten kunnen verbeteren;
  • De verkeersveiligheid op wegvakken kunnen optimaliseren;
  • Erfaansluitingen kunnen opheffen;
  • Parallelwegen kunnen verbeteren.

3. Het BO-MIRT-alternatief: wat als we van de N35 een stroomweg maken?

Het BO-MIRT staat voor Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Bij het derde alternatief onderzoeken we de mogelijkheid om van de N35 een stroomweg te maken: een goed doorstromende weg met twee enkele rijbanen. Een stroomweg is bedoeld om het verkeer een vlotte doorgang te bieden. Het zijn wegen waarvan de rijbanen gescheiden zijn door bijvoorbeeld een geleiderails in het midden of een brede groene berm. Vaak mag je er 100 km/u rijden. Dit alternatief omvat de meest ingrijpende maatregelen.

We onderzoeken onder andere wat het betekent als we:

  • De weg tussen Wijthmen en Raalte aanpassen naar een stroomweg;
  • Een nieuwe stroomweg aanleggen rondom Mariënheem;
  • De kruisingen bij de Tunnelweg en de N348/Ommerweg aanpassen;
  • Een ongelijkvloerse spoorkruising aanleggen bij Mariënheem.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel hebben een voorkeur voor dit derde alternatief.

Wat is het vervolg?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. De zienswijzen worden betrokken bij het definitief maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en wordt zo in het vervolg van het proces betrokken. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op de zienswijzen en advies van de commissie voor de milieueffectrapportage wordt een reactie gegeven in een reactienota. De verwachting is dat de reactienota na de zomer 2024 klaar is. De indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Als de Voorkeursbeslissing is genomen is deze Verkenningsfase van het project afgerond. Daarna begint meestal de plannings-en studiefase waarin het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt. Het is nu niet bekend wanneer dit start. De minister van Infrastructuur en Waterstaat legt het definitieve tracé en de details van de uitvoering vast in een ontwerp-projectbesluit. Het ontwerp-projectbesluit en milieueffectrapport worden zes weken ter inzage gelegd en iedereen kan hier een zienswijzen over indienen. Het projectbesluit wordt uiteindelijk vastgesteld door de minister, waarbij rekening wordt gehouden met de binnengekomen zienswijzen, reacties en adviezen. Ook wordt hier aangegeven hoe vorm is gegeven aan de participatie. Het projectbesluit wordt bekend gemaakt en ter inzage gelegd. U kunt tegen het projectbesluit beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ingediende zienswijzen

Van 6 maart tot en met 16 april 2024 zijn 64 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 23 zienswijzen afkomstig van organisaties en 41 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit Mariënheem. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 74 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 5 maart 2024 is de kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen