[U] 24 augustus-4 oktober 2022: voornemen milieueffectrapport

U had van woensdag 24 augustus tot en met dinsdag 4 oktober 2022 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Bekijk documenten

Waar gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau over?

Door het uitvoeren van een plan milieueffectrapportage worden effecten op milieu, economie en andere effecten op onze leefomgeving in beeld gebracht. Verschillende mogelijke alternatieve beleidskeuzes worden vergeleken aan de hand van de effecten. De effecten op milieu, economie en andere effecten op onze leefomgeving worden hierbij in beeld gebracht. Op basis van de kennis informatie van de effecten wordten later in het proces vastgelegd welke de beleidskeuzes gemaakt die worden opgenomen in het Nationaal MilieuProgramma. De eerste stap van de plan m.e.r. betreft is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt beschreven wat de hoofdopgaven zijn voor het milieubeleid, hoe deze hoofdopgaven uitgewerkt gaan worden en hoe de mogelijke effecten in beeld gebracht gaan worden.

Reactienota op de ingediende zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en over het (ontwerp) Participatieplan

De reactienota is klaar. In de reactienota reageert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het (ontwerp) Participatieplan. De indieners van de zienswijzen zijn hierover ge├»nformeerd.

Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies gevraagd over de reikwijdte en detailniveau van het nog op te stellen milieueffectrapport. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft inmiddels advies gegeven en dit advies kunt u vinden op de website van de Commissie m.e.r. (PDF, 528kB).

Mede op basis van de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. bepaalt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen planMER. In het ontwerp Nationaal MilieuProgramma wordt aangegeven hoe met de inzichten en adviezen is omgegaan.

Wat is het vervolg?

Het ontwerp Nationaal MilieuProgramma wordt ter inzage gelegd. Wanneer het ontwerp ter inzage wordt gelegd staat vermeld in de planning. U kunt dan weer een zienswijze indienen.

Ingediende zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het (ontwerp) Participatieplan

De zienswijzen die zijn binnengekomen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het (ontwerp) Participatieplan kunt u op deze pagina vinden. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de zienswijzen geanonimiseerd en zijn dus niet herleidbaar naar een persoon of naar personen.

Van 24 augustus tot en met 4 oktober 2022 zijn 17 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 12 zienswijzen afkomstig van organisaties en 5 zienswijzen afkomstig van particulieren. De zienswijzen komen uit de provincies Utrecht (5), Gelderland (3), Noord-Brabant (3), Zuid-Holland (3), Noord-Holland (1) en Overijssel (1). Ook is er een zienswijze uit Denemarken ingediend.

Een deel van die zienswijzen is namens meerdere organisaties ingediend. In totaal hebben 20 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Cookie-instellingen