Nu op deze site: Nationaal Programma Landelijk Gebied

16-03-2023 461 keer bekeken

Lees hier meer over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Van donderdag 16 maart tot en met woensdag 26 april 2023 kunt u een zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Aanleiding

Om de doelen voor klimaat, water en natuur te halen en de stikstofuitstoot af te laten nemen, moeten keuzes worden gemaakt voor de korte en lange termijn. Keuzes die soms moeilijk zijn, maar die nodig zijn voor een rijke natuur en een toekomstbestendig landelijk gebied.

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied werkt het Rijk samen met de provincies aan een gebiedsgerichte aanpak om de grote opgaven voor onze leefomgeving zoals de bodem- en waterkwaliteit en de noodzakelijke stikstofreductie gezamenlijk aan te pakken.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied is een gezamenlijk programma van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het Nationaal Programma Landelijk gebied is aangekondigd in de Nationale Omgevingsvisie en is opgenomen in het coalitieakkoord. Onder het landelijk gebied verstaan we heel Nederland zonder het stedelijk gebied en de grote wateren.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Nationaal Programma Landelijk Gebied vindt u op de projectpagina. Ook kunt u hier een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen