[U] 20 december 2023-30 januari 2024: Ontwerpactieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen

U had van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol.

Bekijk documenten

Kern van het ontwerpactieplan

In het ontwerpactieplan van het Rijk voor hoofdspoorwegen staat:

  • een overzicht van het geluidbeleid voor hoofdspoorwegen;
  • een terugblik op de geluidsituatie van de afgelopen zes jaar en de resultaten van het gevoerde beleid;
  • een evaluatie van de monitoring van geluidproductieplafonds, die het Rijk gebruikt om het geluid van hoofdspoorwegen te beheersen;
  • een vooruitblik op het beleid van de komende jaren, de maatregelen en het verwachte effect daarvan op de geluidsituatie langs de hoofdspoorwegen.

Het ontwerpactieplan beschrijft dat het beleid van de afgelopen jaren een positief effect heeft gehad: het aantal woningen met een hoge geluidbelasting is gedaald. Het bouwen van geluidschermen, stiller spoor én de ingebruikname van stillere treinen hebben hieraan bijgedragen. De verwachting is dat het aantal woningen met een hoge geluidbelasting in de komende jaren verder afneemt.

Actieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen 2024 - 2029

Ongeveer halverwege de looptijd van het actieplan, in 2027, zal er een nieuwe geluidbelastingkaart worden gemaakt. Deze zal gaan over het jaar 2026. Aan de hand van die kaart kan worden gevolgd of het gevoerde beleid het gewenste effect heeft. De verwachting is dat door uitvoering van de geplande maatregelen er in 2026 circa 55% minder woningen boven de plandrempel van 70 dB zullen zijn. De geplande maatregelen hebben in absolute aantallen ook een effect op woningen met een geluidbelasting die onder de plandrempel ligt. Het aantal woningen met meer geluid dan 55 dB zal afnemen met 6%.

Het actieplan bevat een beschrijving van bestaand beleid en wetgeving en bestaande beleidsvoornemens over voorgenomen maatregelen. Het actieplan bevat geen concrete beslissingen tot het treffen van maatregelen op specifieke locaties. Daar worden in de toekomst afzonderlijke projectbesluiten over genomen. Die besluiten staan open voor zienswijzen of bezwaar, en voor beroep.

Wat gebeurt er nu?

Uw zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van het definitieve Actieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen. In een reactienota wordt weergegeven wat er met alle ingediende zienswijzen wordt gedaan. Indieners worden over de reactienota geïnformeerd. Na de zienswijzeprocedure volgt medio 2024 de vaststelling van het definitieve Actieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen.

Ingediende zienswijzen

Van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 zijn 3 zienswijzen ingediend. Hiervan is 1 zienswijze afkomstig van een particulier, 1 zienswijze afkomstig van een maatschappelijke organisatie en 1 zienswijze afkomstig van een overheidsorganisatie.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 19 december 2023 is de kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen