20 december 2023-30 januari 2024: Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol

U had van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol.

Bekijk documenten

Kern van het Ontwerpactieplan

Het Rijk wil een beter evenwicht in het belang van een goede internationale luchthaven en het belang van een gezondere leefomgeving. Dat gebeurt onder andere via een combinatie van maatregelen om de geluidshinder van luchthaven Schiphol te verminderen. Het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol beschrijft de uitwerking van de stappen voor de periode 2024-2029.

In het plan vindt u informatie over:

  • welke wetten en regels van toepassing zijn;
  • welk geluidsbeleid de afgelopen vijf jaar gold;
  • welke geluidsdoelen de overheid voor de volgende vijf jaar heeft;
  • welke geluidsmaatregelen de overheid de volgende vijf jaar wil nemen.

Wat gebeurt er nu?

Uw zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van het definitieve Actieplan omgevingslawaai Schiphol. In een reactienota wordt weergegeven wat er met alle ingediende zienswijzen wordt gedaan. Indieners worden over de reactienota geïnformeerd. Na de zienswijzeprocedure volgt medio 2024 de vaststelling van het definitieve Actieplan omgevingslawaai Schiphol.

Ingediende zienswijzen

Van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 zijn 45 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 35 zienswijzen afkomstig van particulieren en 10 zienswijzen afkomstig van organisaties. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Uithoorn (10).

Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 49 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 19 december 2023 is de kennisgeving voor het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen