[U] 27 maart-7 mei 2024: zienswijzen indienen over Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van woensdag 27 maart tot en met dinsdag 7 mei 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de plannen van het project OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer. U leest hieronder wat het project inhoudt en hoe u invloed kunt hebben op de toekomstige OV-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer en de MIRT-verkenning.

Bekijk documenten

De regio Amsterdam - Haarlemmermeer ontwikkelt zich in een hoog tempo. Er komen meer inwoners, bedrijven en reizigers. Om het openbaar vervoer mee te laten groeien, onderzoeken het Rijk en de regio slimme, duurzame OV-oplossingen. We investeren in een goede bereikbaarheid van de regio in de toekomst.

Onderzochte oplossingsmogelijkheden

Het project heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan om (van een zogenaamde longlist van ruim 30 mogelijke oplossingen) te komen tot een ‘shortlist´ van kansrijke oplossingsrichtingen. Deze kansrijke oplossingsrichtingen worden nader uitgewerkt, aan de hand van vragen als: ‘waar lopen de tracés’, ‘waar komen de stations’ en meer.

De reeds onderzochte kansrijke oplossingsrichtingen voor de bovengenoemde problemen zijn:

Voor de derde oplossingsrichting, verlengen metro Noord/Zuidlijn, zijn drie tracévarianten ontwikkeld. Daarmee zijn in totaal vijf projectalternatieven ontstaan:

1. De inzet van een ‘Bus Rapid Transit’ (BRT)

De aanleg van nieuwe aparte bus-infrastructuur om in hoge aantallen dubbelgelede bussen (ook wel ‘harmonicabussen’ genoemd) te kunnen laten rijden tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam Zuid.

2. Het aanleggen van een nieuwe Schiphol spoortunnel De bouw van een nieuwe spoortunnel en treinstation voor Schiphol, specifiek bedoeld voor Sprintertreinen.
3. Het verlengen van de metro Noord/Zuidlijn

De aanleg van een nieuwe metroverbinding van Amsterdam Zuid tot Schiphol of Hoofddorp die aansluit op de bestaande Noord/Zuidlijn.

Voor de metro zijn 3 tracévarianten bekeken:
      3.1 Metro tot Schiphol, bovengronds
      3.2 Metro tot Hoofddorp, tunnel via Schiphol Noordwest
      3.3 Metro tot Hoofddorp, tunnel via Schiphol Noord

 

Kaart van het plangebied van het project OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer

Wat gebeurt er nu?

Na sluiting van de reactietermijn analyseren de projectmedewerkers zorgvuldig alle binnengekomen reacties. De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) wordt om advies gevraagd over de ontwerp-NRD. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en Haarlemmermeer betrekken de reacties en de adviezen van de Commissie mer en de wettelijke adviseurs bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Dit alles wordt verwerkt in een Nota van Beantwoording (NvB), waarin alle reacties worden beantwoord. Uw reactie op bovengenoemde vragen wordt ook gebruikt om het participatieproces verder vorm te geven. De Nota van Beantwoording wordt naar verwachting eind 2024 gepubliceerd. Indieners worden hierover geïnformeerd.

Ingediende zienswijzen

Van 27 maart tot en met 7 mei 2024 zijn 27 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 9 zienswijzen afkomstig van organisaties en 18 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeenten Amsterdam (6) en Hoofdorp (6).
1 persoon heeft in de zienswijze niet aangegeven waar hij of zij vandaan komt. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 28 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 26 maart 2024 is de kennisgeving voornemen en participatie gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen