Ontwerp-Voorkeursbeslissing

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het milieueffectrapport dat hiervoor is opgesteld. Dit was mogelijk van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021.

De ontwerp-Voorkeursbeslissing legt op hoofdlijnen de nieuwe indeling (hoofdstructuur) èn de organisatie en het gebruik (operationeel concept) van het Nederlandse luchtruim vast. Bij de ontwerp-Voorkeursbeslissing is een aantal bijlagen opgenomen, waaronder het milieueffectrapport en de passende beoordeling.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en
beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Cookie-instellingen