Nationaal Water Programma 2022-2027

U kunt geen zienswijze meer indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. Ook kunt u geen zienswijze meer indienen over het milieueffectrapport en de Passende beoordeling van deze plannen. Dit was mogelijk van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021.

Fasen van dit programma waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over het voornemen tot opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en het milieueffectrapport.
Afgerond Zienswijze indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027, de bijlagen en het milieueffectrapport inclusief Passende beoordeling.


Toekomstbestendig water in Nederland

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven met, naast, op en in het water. Er liggen grote opgaven voor het waterdomein; Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, we moeten blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen en aan een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening tegen toenemende droogte. Ook de zorg voor goede waterkwaliteit en  duurzame drinkwatervoorziening verdient aandacht.

Daarnaast zijn allerlei functies afhankelijk van water, zoals de scheepvaart, de landbouw en de natuur. Op de Noordzee moeten vele functies, waaronder de opgaven voor windenergie, natuurontwikkeling, duurzame visserij, scheepvaart en zandwinning, in balans met elkaar een plek krijgen. Om aan te geven hoe we omgaan met de uitdagingen van ons water, ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027. Dit doen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk. In het Nationaal Water Programma 2022-2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen.

Eén gezamenlijk programma voor water

De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022-2027 worden deze twee plannen - vooruitlopend op de Omgevingswet - samengebracht in één programma: het Nationaal Water Programma. Mede-overheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen en (drinkwater)bedrijven zijn via een breed participatieproces betrokken geweest bij de totstandkoming van dit ontwerp.

De volgende ontwerpteksten liggen ter inzage:

  • Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027, met de volgende bijlagen;
  • Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (Kaderrichtlijn Water);
  • Ontwerp overstromingsrisicobeheerplan voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (Richtlijn Overstromingsrisico’s);
  • Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027, inclusief het programma van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (ontwerp Mariene Strategie Deel 3).

De milieueffecten van bovengenoemde plannen zijn uitgewerkt in het milieueffectrapport (PlanMER) inclusief een Passende beoordeling.

U kunt op alle onderdelen een zienswijze indienen. Aanvullend zijn andere onderliggende documenten als achtergrondinformatie beschikbaar. 

Planning

Wanneer Wat
Maart 2022 Reactie op ingediende zienswijze
Maart 2022 Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl

Meer informatie over dit project is te vinden op www.helpdeskwater.nl/nwp

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.