Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

U kunt geen zienswijze meer indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. Ook kunt u geen zienswijze meer indienen over het milieueffectrapport en de Passende beoordeling van deze plannen. Dit was mogelijk van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021.

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Nederland is een waterland. De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter. Om ons land ook voor de komende generaties veilig, aantrekkelijk en leefbaar te houden, wordt het Nationaal Water Programma 2022-2027 ontwikkeld. In dit Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 worden de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen beschreven aan de hand van drie hoofdambities voor het waterbeleid:

  1. Een veilige en klimaatbestendige delta
  2. Een concurrerende, duurzame en circulaire delta
  3. Een schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 zijn de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee, die als wettelijke bijlagen zijn opgenomen.

Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 geven invulling aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze beheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems beschrijven de doelen, de toestand, de opgave en de maatregelen voor de periode 2022-2027. De plannen worden eens in de zes jaar aan de Europese Commissie gerapporteerd om de Nederlandse inzet voor waterkwaliteit te tonen. Het kabinet zet erop in dat de maatregelen voor opgaven die nu bekend zijn, uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd. In 2024 volgt een brede evaluatie om het doelbereik en het belang van eventuele aanvullende maatregelen in beeld te krijgen.

U kunt het werkprogramma dat in 2017 ter zienswijze heeft gelegen hier bekijken.

In de komende periode liggen eveneens de regionale waterplannen van de waterschappen en provincies ter inzage, die invulling geven aan de nationale Waterwet en Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water. Hiervoor verwijzen wij u door naar de websites van de individuele waterschappen en provincies.

Ontwerp overstromingsrisicobeheerplan 2022-2027

Het overstromingsrisicobeheerplan 2022-2027 geeft invulling aan de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. Elk EU-land moet voor het nationale deel van het internationale stroomgebied een overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) opstellen en dit elke zes jaar actualiseren. De beheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebieden Rijn, Maas, Schelde en Eems zijn in dit ontwerp geactualiseerd ten opzichte van 2015. Ze geven een overzicht van de risico’s, de doelen voor het beheersen van de risico’s en de maatregelen in de periode 2022-2027.

Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

Voor de Noordzee stelt het rijk met het Programma Noordzee de kaders voor ruimtelijk gebruik vast. Het programma combineert onder andere de extra opgaven voor windenergie op de Noordzee met natuurontwikkeling (vergroten biodiversiteit), duurzame visserij en ruimte voor de scheepvaart. Onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie worden maatregelen genomen om de milieutoestand van de Noordzee te verbeteren. Hiervoor is de actualisatie Mariene Strategie Deel 3 opgenomen.

U kunt de eerdere zienswijzenprocedures voor Deel 1 en 2 van de Actualisatie van de Mariene Strategie hier bekijken.

Het milieueffectrapport inclusief Passende beoordeling

Voor het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen geldt de procedure voor de milieueffectrapportage voor plannen en programma’s en wordt een milieueffectrapport opgesteld. Doel hiervan is om het milieubelang een volwaardige plek te geven in de bestuurlijke besluitvorming over het Nationaal Water Programma. Het voorziene beleid en de activiteiten in het Nationaal Water Programma kunnen leiden tot significante, nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden en daarom is ook een Passende beoordeling volgens de Wet natuurbescherming opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage toetst in 2021 of de informatie in het milieueffectrapport inclusief de Passende beoordeling juist en volledig is.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover individueel geïnformeerd.

Ingediende zienswijzen

Van maandag 22 maart tot en met dinsdag 21 september 2021 zijn 89 zienswijzen ingediend over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. Van de 89 zienswijzen zijn 87 zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participanten en 2 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de provincie Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Friesland. Ook zijn zienswijzen uit het buitenland (België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Schotland) ingediend.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.