Beroep instellen

→ Reageren  → Zienswijzenprocedure  → Beroep

 

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers).

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

In uw beroepschrift neemt u in ieder geval op:

 • Uw naam en adres;
 • Dagtekening;
 • Vermelding om welk besluit het gaat.;
 • De gronden van het beroep (motivering);
 • Een ondertekening (handtekening);
 • Kopie van het besluit.

Meer informatie over hoe u een beroepschrift kunt indienen, is te vinden op de website van de Raad van State.

U kunt beroep instellen als u:

 • Een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • Of aan u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend;
 • Of het besluit is gewijzigd in vergelijking met het ontwerpbesluit en u het niet eens bent met deze wijziging.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet dit verzoek richten tot de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres;
 • Dagtekening;
 • Vermelding om welk besluit het gaat;
 • Waarom een voorlopige voorziening nodig is (motivering);
 • Een ondertekening (handtekening);
 • Kopie van het besluit;
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 174,-
 2. Voor rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Crisis- en herstelwet

Soms is op een besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit staat dan in de kennisgeving. Als deze wet van toepassing is, betekent dit dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Cookie-instellingen